Komise pro rozvoj HRDLÍV | Povinné údaje

Nejnovější dokumenty

Zobrazit archiv dokumentů >>


Tlaková kanalizace v obci - jsem pro urychlené vybudování kanalizace v obci za jakýchkoliv technických a finančních podmínek
Ano, kanalizaci je nutné zrealizovat co nejdříve
 202 (77.1%)
Ne, za předpokladu omezení jiných investic v obci
 7 (2.7%)
Ne, pouze za předpokladu získání dotací a ověření tech.řešení
 20 (7.6%)
Ne, likvidaci splašků si budu zajišťovat sám
 33 (12.6%)

Celkem hlasovalo: 262 lidí
seznam všech anket >>

Povinné údaje – podle zákona 106/1999 Sb.

1) Úplný oficiální název

Obecní úřad Hrdlív

2) Důvod a způsob založení

Výkon veřejné státní správy.

3) Organizační struktura

Starosta: Ing. Růžička Radek

Místostarosta: Bc.Michal David

Účetní, podatelna: Ivana Janyšová

Obecní zastupitelstvo má celkem 7 členů: Ing. Růžička Radek, Bc.Michal David, Ing. Petr Mikeš, Ph.D. , Simona Sedmíková, Mgr. Petr Vondrák, Ivan Rosenkranz, Ing. Jaromír Raclavský

Zřízené výbory: finanční, kontrolní

Zřízené komise: pro rozvoj a údržbu obce, pro sport a kulturu, pro dopravu, pořádek a životní prostředí

4) Kontaktní spojení

Adresa úřadu: Hrdlív 79, 273 06 Libušín

Telefon: 312 522 392

Starosta: 739 068 415

Fax: 312 527 951

E-mail: ou@hrdliv.cz

Elektronická podatelna: podatelna@hrdliv.cz

Internetová adresa: http://www.hrdliv.cz

Datová schránka (ISDS): w2nat8b

Úřední hodiny: Po, St 9:00-14:00 ,17:00-19:00 (starosta,místostarosta) a Pá  9:00-14:00

5) Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna a.s. pobočka Slaný č.ú.: 0388126389/0800

6) Identifikační číslo organizace (IČ)

00234419

7) Daňové identifikační číslo (DIČ)

8) Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Úřední deska

Obecní vyhlášky

Archiv dokumentů

Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2004

Rozpočet obce na rok 2005

Rozpočet obce na rok 2006 (42 kB)

1. úprava rozpočtu obce na rok 2006 (47 kB)

Rozpočet obce na rok 2007 (58 kB)

Rozpočet obce na rok 2008 – výhled (58 kB)

9) Žádosti o informace

Obec zveřejňuje informace těmito způsoby:

 1. na úřední desce – informativní záznamy ze zasedání obecního zastupitelstva, znění obecně závazných vyhlášek, rozpočet obce, hospodaření s majetkem obce, výběrová řízení
 2. způsobem umožňující dálkový přístup pomocí Internetu – http://www.hrdliv.cz/
 3. telefonicky: telefonní číslo viz bod 4
 4. osobně v úřední hodiny:

  Po, St, Pá – od 9:00 do 14:00 hodin

  Po, St – od 17:00 do 19:00 hodin

 5. písemně: na adresu obecního úřadu

10) Příjem žádostí a dalších podání

V podatelně OÚ v úředních hodinách.

11) Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho orgánu obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo nebo starosta obecního úřadu.

Proti rozhodnutí komise při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení opravný prostředek nelze podat.

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, nebo komise k projednávání přestupků, učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření komise nebo obecního zastupitelstva v samostatné působnosti i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně, či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření příslušnému okresnímu úřadu.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a následných zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. l, písm. d) Ústavy ČR, ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12) Formuláře

Veškeré formuláře lze získat na osobně na obecním úřadě.

13) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i další zaměstnanci v rámci své působnosti dané organizačním řádem obecního úřadu.

Písemně podané žádosti v souladu s § 14 zákona, jsou evidovány dle svého charakteru.

Vyřízení žádostí je možné těmito způsoby:

 1. poskytnutí informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam)
 2. odložením žádosti v případě, že je žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnance protokol)
 3. odmítnutím žádosti v případě, že se žádosti nevyhoví (formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15, odst. 2, které vydá příslušný orgán)

Odvolání proti rozhodnutí dle § 16, odst. l zákona se vyřizuje těmito způsoby:

 1. směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí jej vedoucí orgánu příslušnému referátu příslušného okresního úřadu
 2. směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je vedoucí orgánu k rozhodnutí zastupitelstvu
 3. odmítnutím žádosti v případě, že se žádosti nevyhoví (formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15, odst. 2, které vydá příslušný orgán)

14) Předpisy

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách, kde lze do nich nahlédnout. Obecně závazné vyhlášky obce a další pravidla přijatá orgány obce jsou k nahlédnutí v podatelně obecního úřadu.

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří:

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízeni
 • zák. č. 200/199 Sb., o přestupcích
 • č. 268/1949 Sb., o matrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obci, označováni ulic a číslováni domů
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 138/1973 Sb., o vodách
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu
 • zák. č. 133/2000 Sb., o hlášeni a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 237/2000 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečeni
 • zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určuji pověřené obecni úřady
 • zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodařeni s rozpočtovými prostředky
 • zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a prováděni sociálního zabezpečeni
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě dani a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obci a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřováni shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřováni pravosti podpisu obecními úřady a o vydáváni potvrzeni orgány obci a okresními úřady
 • vyhl. Min. financi č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plněni poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb., o zadáváni veřejných zakázek
 • nař. Vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

15) Úhrady za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytování informace se stanoví za skutečně vynaložené materiálové (dle platného sazebníku za pořizování fotokopie) a doručovací (hodnota poštovného) náklady. Mzdové náklady práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace se účtují ve výši 100,- Kč za hodinu. Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 300,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady, kterou provede žadatel předem v pokladně obecního úřadu.

16) Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2007

Počet podaných žádostí o informace: 0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění os. údajů: 0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.: občanům jsou poskytovány běžné informace prostřednictvím telefonu, internetu, připadně osobně na Obecním úřadu v místě

17) Seznam organizací zřizovaných obecním úřadem
Přeskočit na začátek >>